+420 608 110 009

Zpracování osobních údajů

Prohlášení společnosti o ochraně a zpracování osobních údajů
LUCERN dřevostavby s.r.o., IČ: 29411874, se sídlem: Údolní 280/15, Braník, 147 00 Praha 4 zapsaná Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 204930 (dále jen „LUCERN dřevostavby s.r.o.“)

Cílem tohoto Prohlášení společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o., o ochraně a zpracování osobních údajů, vydaného společností LUCERN dřevostavby s.r.o., se sídlem Údolní 280/15, Braník, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 29411874, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204930 (dále jen „Prohlášení“) je poskytnout vám informace o tom, jakým způsobem a které osobní údaje o fyzických osobách společnost LUCERN dřevostavby s.r.o., (jako správce) shromažďuje, zpracovává, používá a chrání.

Toto Prohlášení se týká zpracování osobních údajů zákazníků společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů produktů a služeb společnosti, zájemců o produkty a služby LUCERN dřevostavby s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností LUCERN dřevostavby s.r.o.a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.

LUCERN dřevostavby s.r.o.,se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo“GDPR“), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Toto Prohlášení je vydáno za účelem zajištění informační povinnosti společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.jako správce dle čl. 13 GDPR.
 

OSOBNÍ ÚDAJ

 

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba. Pokud s námi tedy uzavřete smlouvu o poskytování služeb buď jako fyzická osoba nebo jako fyzická osoba podnikající („OSVČ“), pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Osobním údajem však nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o., dojít ke zpracování níže uvedených kategorií osobních údajů. Výčet údajů, který zde uvádíme, ale neznamená, že o každém společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu objednateli služeb individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o., zákon ukládá zpracovávat.

 1. Osobní identifikační údaje

 
 • Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • datum narození
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce objednatele nebo kontaktní osoby, kterou objednatel určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení podpis


2. Kontaktní údaje

 
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě


3. Údaje o odebíraných službách a jejich využívání

 
 • druh a specifikace poskytované služby
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment


4. Provozní údaje a lokalizační údaje

 
 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • typ přístupu k internetu


5. Údaje z komunikace mezi vámi a společností LUCERN dřevostavby s.r.o.

 

Jedná se o zápisy osobní komunikace nebo jiný přímý kontakt s vámi, písemnou a elektronickou nebo chatovou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, spojených především s vašimi dotazy na naše produkty, služby, reklamacemi služeb atd.
 

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

 

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či oprávněného zájmu společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o., ale jejich zpracování nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co vás opravdu zajímá, a případně vás informovat o nabídkách, které pro vás mohou být výhodné či zajímavé. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (tyto údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, v současné době však necítíme potřebu vás těmito nástroji marketingového trhu zatěžovat)
 • kontaktní údaje v případě, že dosud nejste našimi zákazníky (zpracováváme je na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností LUCERN dřevostavby s.r.o., získané z cookie v případě povolení cookie ve vašem webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu našich internetových stránek, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely resp. souhlasu s marketingovým oslovením, budou moci být tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)
   


ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pro rozsah zpracování vašich osobních údajů je rozhodující účel jejich zpracování. Zatímco pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez vašeho souhlasu), v případě jiných účelů vás musíme nejprve požádat o souhlas.
 

1. Kdy vás nemusíme požádat o souhlas

 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům vám nemůžeme služby poskytovat, a proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností tedy nelze odmítnout.

Zde je přehled těch nejdůležitějších účelů, k nimž není potřeba váš souhlas:

 • poskytování služeb specifikovaných ve smlouvě (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • výměna údajů mezi správcem a zpracovatelem jakož i dalšími správci a zpracovateli pro zajištění propojení a přístupu k objednaným službám (plnění smlouvy)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem) nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. (oprávněný zájem společnosti)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti)
 • evidence zneužívání internetové sítě (oprávněný zájem společnosti)


Pokud si u nás již alespoň jednou objednáte některou z našich služeb a stanete se tak naším zákazníkem, můžeme vám z titulu oprávněného zájmu společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. zasílat taková obchodní sdělení, která se týkají výhradně našich produktů a služeb, obdobných těm, které jste si objednali. Ani v tomto případě tedy nepotřebujeme váš předchozí souhlas, ale – na rozdíl od shora uvedených účelů – můžete kdykoliv po uzavření smlouvy říct, že nechcete být nadále adresátem těchto obchodní sdělení. V takovém případě jsme povinni vaše rozhodnutí akceptovat bez toho, aby to mělo jakýkoliv vliv na poskytované služby.

Osobní údaje pro uvedené činnosti zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme.
 

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje:

 

a. méně než 1 rok

 • pokud nejste naším zákazníkem, ale jednal jste s námi o uzavření smlouvy, ke kterému nakonec nedošlo, jsme oprávněni zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje ještě po dobu 3 měsíců od předmětného jednání
 • může se stát, že napadnete námi vyhotovené vyúčtování služby reklamací a pro tento účel zpracováváme údaje o poskytnuté službě po dobu maximálně 6 měsíců od jejího poskytnutí, pokud není potřeba doba delší. Dále jsme oprávněni zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.


b. maximálně 4 roky

 • pokud s námi ukončíte smlouvu, tak v případě, že máte splněny veškeré své závazky vůči nám, můžeme zpracovávat v zákaznické databázi vaše základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o produktech a službách a údaje z naší vzájemné komunikace po dobu 4 let ode dne ukončení vaší poslední smlouvy se společností LUCERN dřevostavby s.r.o.


c. maximálně 10 let

 • Ustanovení § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nám ukládá povinnost archivovat veškeré faktury vystavené společností LUCERN dřevostavby s.r.o.po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i veškeré smlouvy, týkající se poskytování služeb a další smluvní dokumenty.


2. Kdy váš souhlas potřebujeme

 
 • Zpracovávání osobních údajů se souhlasem pro obchodní účely
  Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. necítí v současné době potřebu zařazovat vás do různých marketingových průzkumů či zasílat vám obchodní sdělení třetích stran, pro která by bylo nutné vyžadovat od vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Pokud se v budoucnu přeci jen k tomuto kroku rozhodneme, najdete ve svém uživatelském účtu příslušné políčko, které budete moci zaškrtnout a tím nám udělit svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro obchodní účely. Takto udělený souhlas budete moci kdykoliv odvolat a toto odvolání nebude mít vliv na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb. Odvolání souhlasu provedete opět ve svém uživatelském účtu nebo budete moci využít odkazu přímo v zaslaném obchodním sdělení. Váš souhlas zůstane v platnosti po dobu využívání produktů a služeb společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Pro obchodní účely budeme moci na základě vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje uvedené v první kapitole tohoto Prohlášení (Osobní údaj), s výjimkou podpisu a to po dobu, po kterou je společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování produktů a služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností LUCERN dřevostavby s.r.o. pokud svůj souhlas dříve neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů ze strany LUCERN dřevostavby s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s tímto Prohlášením.
 • Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu (nejste naším zákazníkem) 
  Pokud nejste naším zákazníkem, ale udělili jste nám souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracováváme s vaším souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jste nám dali k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. Pokud jste nám tento souhlas udělili prostřednictvím našich internetových stránek, zpracováváme společně s těmito kontakty také údaje z cookie společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, pouze však tehdy, pokud máte cookie ve svém webovém prohlížeči povoleny.
 • Zpracovávání cookie z internetových stránek provozovaných společností LUCERN dřevostavby s.r.o.
  V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny „cookie“, zpracováváme o vás záznamy chování z cookie umístěných na internetových stránkách provozovaných společností LUCERN dřevostavby s.r.o. a to pro účely zajištění lepšího provozu těchto internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.
 


SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Vy jako náš zákazník

Informace týkající se vašich osobních údajů vám sdělujeme vždy až poté, co dostatečně ověříme vaši identitu, zpravidla pomocí zákaznického hesla. Prostřednictvím tohoto hesla máte přístup i do svého uživatelského účtu, ze kterého můžete své osobní údaje dále spravovat. V případě, že své heslo zapomenete, existují dokumentované alternativní postupy, jak vás můžeme věrohodně ověřit.
 

2. Zaměstnanci společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.

Ne každý náš zaměstnanec má přístup k vašich osobním údajům, které zpracováváme – naše závazné vnitřní předpisy jasně definují omezenou skupinu osob, která může s vašimi údaji nakládat (včetně shromažďování, zpracovávání případně dalšího předávání třetím stranám apod.). Vnitřní předpisy naší společnosti upravují proces výběru zpracovatelů, délku zpracování a jednotlivé kategorie osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, pravidla bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, atd. Opatření proti možnému neoprávněnému získání vašich osobních údajů třetí osobou jsme přijali ve třech vzájemně propojených úrovních, a to:

 • Právnická opatření (např. revize a kontrola smluv mezi námi jako správcem vašich osobních údajů a zpracovateli, politika zpracování osobních údajů v naší společnosti, vypracování popř. revize stávajících směrnic a vnitřních firemních předpisů, doložky o mlčenlivosti pro zaměstnance apod.)
 • Organizační opatření (politika ochrany informací, pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, nastavení procesu pro řešení bezpečnostních incidentů s limitem 72 hodin, nastavení procesů pro řešení vašich dotazů apod.)
 • Technická opatření (systém pro sběr souhlasů, management přístupových práv k systému, logování dat – tedy „kdo, kdy, jde, jak, co a proč zpracoval“, informační bezpečnost, anonymizace dat apod.


3. Třetí osoby 

Vaše osobní údaje resp. údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky a v souladu s Obchodním podmínkami, tímto Prohlášením a případně dalšími dokumenty, které si přímo s Vámi dohodneme. 

Nikdy nepředáme vaše osobní údaje třetím stranám (s výjimkou těch, které jsou uvedeny níže), pokud:

 • nám k tomu nedáte svůj jednoznačný souhlas
 • to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte
 • tak nevyžaduje právní předpis
 • k tomu společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. neopravňuje právní předpis.


Vaše osobní údaje můžeme předat pouze následujícím subjektům:

 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. externí zpracovatel účetní agendy, partner pro zasílání poštovních a balíkových zásilek apod.)
 • subjekty, jimž takové oprávnění vzniká na základě zákona (např. orgány státní správy) a které nás o předání vašich osobních údajů požádají zákonným způsobem.


Pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.

Zpracovateli vašich osobních údajů jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných.


KDO JE PŘÍJEMCEM A PŘÍJEMCEM - ZPRACOVATELEM

 

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, a to buď:

 • na základě zákona
 • na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (příjemce - zpracovatel).


Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme i služby třetích stran. Jestliže tyto třetí strany zpracovávají osobní údaje, které jsme jim předali, jsou v postavení příjemců – zpracovatelů a vždy zpracovávají námi předané osobní údaje pouze v rámci pokynů, které jim udělíme a nesmí je využít k jinému účelu. Typicky se jedná o obchodní zastoupení, vedení účetní agendy, činnost advokátů, auditorů a daňových poradců, atd. Dané subjekty si vždy pečlivě vybíráme, posuzujeme, do jaké míry jsou schopni chránit předané osobní údaje, a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které zpracovateli jasně definujeme povinnosti k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Zpracovatele vašich osobních údajů jsme rozdělili do těchto taxativně vymezených kategorií:

 • Administrativní a technická podpora
 • Poskytování služeb elektronických komunikací
 • Poskytování poštovních a zásilkových služeb
 • Poskytování IT služeb
 • Poskytování účetních, daňových a právních služeb včetně poradenské činnosti a činnosti auditorů
 • Poskytování služeb v oblasti marketingu a obchodní činnosti
 • Vymáhání pohledávek


V rámci plnění svých zákonných povinností předáváme vaše osobní údaje také správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.


JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, přičemž vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě:

 • nákupu produktu nebo služby
 • registrace pro určitý produkt či službu
 • objednávky informačních materiálů, prospektů apod.
 • dotazů o produktech či službách či jiné žádosti o poskytnutí informace
 • užívání našich produktů a služeb
 • návštěvy internetových stránek provozovaných společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.


Kromě shora uvedeného můžeme vaše údaje shromažďovat i formou tzv. nepřímého sběru, například z obchodního rejstříku či jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů apod., vždy v souladu s platnými právními předpisy a pouze v nezbytném rozsahu.


OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 

Z obchodních sdělení, která vám zasíláme, vždy poznáte, že jejich odesílatelem je společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. Pokud jste naším zákazníkem, obchodní sdělení vám zasíláme na kontakty uvedené ve vašem uživatelském účtu na základě oprávněného zájmu společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas. Pokud nejste naším zákazníkem, obchodní sdělení vám můžeme zaslat pouze na základě předem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové oslovení. Pokud se v budoucnu rozhodneme pro zasílání obchodních sdělení třetích stran, předem vás požádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy možné prostřednictvím odkazu odmítnout zasílání těchto sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, můžete svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vyslovit také přímo ve svém uživatelském účtu.


 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PASIVNÍ PRÁVO

 

Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování vašich osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě se jedná o vaše pasivní právo, jelikož aktivitu vůči vám musíme vyvinout my jako správce vašich osobních údajů – i bez vašeho podnětu vám musíme požadované informace tak, jak jsou stanoveny zákonem, poskytnout, resp. zpřístupnit. Činíme tak i prostřednictvím tohoto Prohlášení. Úplný výčet informací, které vám jako správce poskytujeme při shromažďování vašich osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


AKTIVNÍ PRÁVA

 

Mezi práva, která jsou založena především na vaší aktivitě (žádosti), patří zejména:
 

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Na základě vaší žádosti vám poskytneme:

 • potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje
 • zejména informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, apod.
 • kopii osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob


Za poskytnutí informace po vás můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že jsme vám totožnou informaci již alespoň dvakrát prokazatelně sdělili a vaše žádost se jeví jako zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Zjevnou nedůvodnost musíme doložit.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

 

Může se stát, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme a dále zpracováváme, jsou nepřesné. Jako náš zákazník máte povinnost oznamovat společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Obdobně vyžadujeme vaši součinnost tehdy, pokud při zpracovávání zjistíme nepřesnost ve vašich osobních údajích. Zavazujeme se provést opravu vašich osobních údajů co nejdříve resp. dle dostupných technických možností.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 

3. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

 

Pokud si nepřejete, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje, můžete nás požádat o jejich trvalý výmaz – jsme povinni vašemu požadavku vyhovět, pokud neprokážeme, že existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů (např. pokud ještě neuplynula 10 ti letá zákonná lhůta pro archivaci faktur, nemůžeme vaše osobní údaje vymazat z účetní databáze). V okamžiku, kdy vaše osobní údaje již nejsou potřeba k účelu, po nějž byly shromážděny a dále zpracovávány, zajistíme díky nastaveným mechanismům jejich výmaz či anonymizaci.

Jestliže se domníváte, že dosud nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, obraťte se na nás písemně na adresu sídla společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.
 

4. Právo na omezení zpracování

 

Dokud se nevyřeší váš podnět nebo námitka proti zpracování osobních údajů, kterou jste nám adresovali, máte právo na omezení zpracování.
 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 

Pokud dojde k opravě, výmazu či omezení zpracování vašich osobních údajů, oznamujeme tuto skutečnost jednotlivým příjemcům, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud nás o to požádáte, informujeme vás o těchto příjemcích. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. popř. mailem na adrese info@lucern.cz

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Jestliže nám v souvislosti s poskytováním služeb na základě smluvního vztahu nebo v případě udělení souhlasu poskytnete osobní údaje, které jsou dále v naší společnosti zpracovávány automatizovaně, máte právo od nás získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu tak, abyste je mohli předat jinému správci. Pokud to bude technicky realizovatelné, můžeme tyto údaje předat i přímo Vámi určenému správci a to v případě, že bude řádně a jednoznačně určena osoba, která bude za příslušného správce jednat a jejíž totožnost budeme moci bezpečně ověřit.

Vyhrazujeme si však právo vaší žádosti nevyhovět a to tehdy, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Může se stát, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ale my vám odpovíme, že bohužel nemůžeme vaší žádosti vyhovět, protože vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o. V takovém případě máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Jestliže neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů na základě vznesené námitky ukončit bez zbytečného odkladu.

Námitku nám můžete zaslat písemně na adresu sídla společnosti LUCERN dřevostavby s.r.o.
 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Pokud bychom se rozhodli, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro obchodní účely a vy byste nám k tomu dali souhlas, můžete jej kdykoliv poté odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle – v našem případě tedy buď přímo ve vašem uživatelském účtu, nebo – v případě zaslaného obchodního sdělení – taktéž kliknutím na odkaz v těle takovéto zprávy.

Jestliže jste nám udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, můžete jej kdykoliv odvolat buď telefonicky, nebo zasláním mailu na LUCERN dřevostavby s.r.o. Jestliže si nadále nepřejete, aby docházelo ke zpracování údajů z cookie, postačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby byly cookie napříště zakázány. Bližší informace týkající se souborů Cookie a GA jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dxostupnou z úvodní www stránky Poskytovatele.
 

9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování


Máte právo nebýt předmětem jakéhokoliv rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. prohlašuje, že zásadně neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro vás jako subjekty údajů
 

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Kdykoliv můžete využít svého práva obrátit se se svým dotazem, stížností či podnětem na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Toto Prohlášení je platné dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách provozovaných společností LUCERN dřevostavby s.r.o., www.lucern.cz a účinné dnem 25. 5. 2018.

Kontaktujte nás


+420 608 110 009
info@lucern.cz


LUCERN dřevostavby s.r.o.

Vzorový dům: Levín U Berouna, Na Vyhlídce 470, 267 01

Fakturační adresa: Praha 4 - Braník, Údolní 280/15, 147 00; IČ: 29411874; DIČ: CZ29411874

Spolupracující firmy.