+420 608 110 009

Soutěž

o kuchyni v hodnotě 250 000,- Kč


Přihláška do soutěže


Souhlasím s podmínkami soutěže
Podmínky soutěže

1. POŘADATEL:
LUCERN dřevostavby s.r.o., Údolní 280/15, 147 00 Praha 4 – Braník,
tel: +420 608 110 009, IČ: 29411874,
společnost zapsána ve VR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204930
(dále jen „pořadatel“ nebo „správce” – pro oblast ochrany osobních údajů).

2. NÁZEV SOUTĚŽE
„Soutěž o kuchyni za 250.000,- Kč“ (dále jen „soutěž“).

3. DOBA TRVÁNÍ
Soutěž trvá od 1.1.2024 00.00.00 hod. do 15.12.2024 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“).

4. MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání”).

5. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice, a zároveň v době 1. 1. 2024 do 15.12.2024 uzavřela s pořadatelem závaznou smlouvu o dílo (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se soutěže nemohou zúčastnit. Soutěže se též nemohou zúčastnit osoby, které kdykoliv v průběhu soutěžního času jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou. Nárok na výhru je podmíněn realizací stavby dle smlouvy o dílo.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI
Účastník se do soutěže zapojí tak, že po dobu trvání soutěže, tedy v soutěžním čase ve smyslu těchto pravidel se zaregistruje do soutěže na internetové adrese www.lucern.cz/soutez tak, že řádně vyplní odpovídající elektronický formulář, který je dostupný na internetové adrese www.lucern.cz/soutez, a to včetně datumu podpisu smlouvy o dílo uzavřené mezi pořadatelem a účastníkem v době soutěžního času. Vyplnění elektronického formuláře je třeba pravidel provést do konce soutěžního času, tedy nejpozději do 15. 12. 2024 23.59.59 hod. včetně. Následně bude vyplněný elektronický formulář ověřen pracovníkem Pořadatele a zašle Účastníkovi potvrzení o zařazení do soutěže. Až tímto potvrzením se stává dotyčný účastníkem soutěže. Účastí v soutěži účastník souhlasí s tím, aby byly údaje účastníka, uvedené v elektronickém formuláři, použity pořadatelem pro marketingové a PR účely.

7. VÝHRY
1. cena: kuchyně dle vlastního výběru z obchodního domu IKEA/Bonami v hodnotě 250.000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) včetně DPH.
2. cena: televize dle výběru pořadatele v hodnotě 30.000 Kč (třicet tisíc korun českých) včetně DPH.
3. cena: gril dle výběru pořadatele v hodnotě 15.000 Kč (patnáct tisíc korun českých) včetně DPH.

8. URČENÍ VÝHERCŮ
Z účastníků, kteří se v soutěžním čase zaregistrují do soutěže, budou vylosování 3 náhodní výherci s tím, že:

  • první vylosovaný účastník / výherce bude výhercem 3. ceny;
  • druhý vylosovaný účastník / výherce bude výhercem 2. ceny;
  • třetí vylosovaný účastník / výherce bude výhercem 1. ceny.

Losování hlavních výher proběhne po skončení soutěže, a to nejpozději do 22. 12. 2024. Losování probíhá ze všech platných a pořadatelem potvrzených soutěžních registrací učiněných v souladu s těmito pravidly soutěže bez účasti veřejnosti. Losování bude provedeno pomocí osudí s míčky. Každému soutěžícímu bude před losováním přiřazeno soutěžní číslo. Každý míček bude označen soutěžním číslem. Seznam soutěžících včetně přiřazených soutěžních čísel bude před losováním zveřejněn. Z osudí budou vylosování 3 výherci – viz výše. Losování bude provádět pracovník Pořadatele za dohledu druhého pracovníka Pořadatele. Průběh losování bude nahráván a jeho záznam zveřejněn.

9. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Všichni výherci budou o výhře a dalším postupu při předání výhry informováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené soutěžícím při registraci (ve smyslu čl. 6 výše) a budou kontaktováni i telefonicky na telefonním čísle uvedeném soutěžícím při registraci.

Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách soutěže nejpozději do 15. 1. 2025.

Výhry budou předány výhercům do 31. března 2025, a to formou předání certifikátu. Místem předání výher je Vzorový dům a showroom pořadatele v Levíně u Berouna.

Přijetím výhry soutěžící bere na vědomí, že pořadatel má právo pro své marketingové a PR účely:
  • uveřejnit jméno a příjmení výherce a místo (obec) stavby (dle smlouvy o dílo uzavřené mezi soutěžícím a pořadatelem);
  • uveřejnit fotografie výherců z předávání ceny;
  • pořídit a uveřejnit fotografie kuchyně realizované z výhry.

Nárok na předání fyzické výhry na základě certifikátu vzniká po dokončení a uhrazení celé stavby dle smlouvy o dílo, která byla podmínkou účasti v soutěži dle čl. 5.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže na vstupním webovém formuláři www.lucern.cz/soutez zpracovává pořadatel soutěže výlučně za účelem:
a) realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů, tedy po dobu trvání soutěže a období potřebné pro její řádné vyhodnocení a rozdělení výher výhercům;
b) marketingových a PR účelů, tedy nabízení produktů a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, včetně zveřejnění fotografií výherců z předávání cen.

Účelem zpracování je informování soutěžících o produktech, službách a spotřebitelských akcích pořadatele, soutěžící k tomu uděluje souhlas svou účastí v soutěži, tedy dobrovolným vyplněním registračního formuláře.

Doba zpracování: po dobu 5 let.

10.2. Některé osobní údaje pořadatel (správce) zpracovává za účelem plnění povinností, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů. Některé osobní údaje jsou dále pořadatelem (správcem) zpracovávány z důvodů ochrany jeho práv a oprávněných zájmů (např. obrana v případě sporu v souvislosti se soutěží).

10.3. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat zasláním na e-mailovou adresu info@lucern.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

10.4. Soutěžící má právo pořadatele (správce) požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pořadatel takovou informaci poskytne bez zbytečného odkladu.

10.5. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

10.6. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů jsou zodpovědní soutěžící.

10.7. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel (správce) jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je správce povinen této žádosti vyhovět.

10.8. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již správce jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je správce pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

10.9. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli (správci), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

10.10. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a správce je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat, s výjimkou dle čl. 9 těchto pravidel.

10.11. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (správce) prostřednictvím e-mailu info@lucern.cz a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz

10.12. Pořadatel (správce) zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

10.13. Pořadatel (správce) přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené mu obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována. Pořadatel se snaží užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné míře.

10.14. Pořadatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

10.15. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky a nejsou předávány do zahraničí.

11. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
11.1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

11.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži účastníka, který v soutěžním čase rozváže smlouvu o dílo s pořadatelem, na jejímž základě byl účastník oprávněn k účasti ve slosování.

11.3. Pokud výherce rozváže smlouvu o dílo s pořadatelem, má se za to, že výherce nedodržel podmínky této spotřebitelské soutěže a pozbývá nárok na výhru.

11.4. Pokud nebude stavba výherce dle smlouvy o dílo dokončena a uhrazena do 3 let od losování (viz. čl. 8) pozbývá výherce nárok na výhru.

11.5. Výhra je nepřenosná. Na žádnou výhru v rámci soutěže není právní nárok. Výhra není v souladu s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právně vymahatelná.

11.6. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

11.7. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

11.8. Pořadatel je oprávněn činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, včetně změn pravidel soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uveřejní na webových stránkách pořadatele, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla soutěže. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatelů a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

11.9. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

11.10. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.lucern.cz/soutez. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

11.11. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail soutez@lucern.cz.

11.12. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

V Praze dne 20. 12. 2023

Kontaktujte nás


+420 608 110 009
info@lucern.cz


LUCERN dřevostavby s.r.o.

Vzorový dům: Levín U Berouna, Na Vyhlídce 470, 267 01

Fakturační adresa: Praha 4 - Braník, Údolní 280/15, 147 00; IČ: 29411874; DIČ: CZ29411874

Spolupracující firmy.